Regeringen har remitterat ett förslag för att ge tillsynsmyndigheter större möjligheter att agera mot illegal avfallsverksamhet och för förbättrad avfallshantering.

Under senare tid har det förekommit flera uppmärksammade fall i media där olika verksamhetsutövare inte hanterat avfall på ett önskvärt sätt och där miljön har tagit skada. Avfall har dumpats eller övergivits. För att minska risken för att avfall lagras längre än det behövs och/eller är motiverad, föreslår regeringen att det ska förtydligas att behandling av avfall ska ske så snart möjligt. Det ska också framgå hur mycket avfall som får lagras i anslutning till behandlingen.

Tillsynsmyndigheterna föreslås få rätten att kräva ekonomiska säkerheter för anmälningspliktiga verksamheter och ett straffrättsligt ansvar bör införas för den som ger ifrån sig avfall till en mottagare utan tillstånd eller inte har gjort de anmälningar som erfordras för fortsatt hantering.

Emellertid föreslås undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för användning av icke-förorenade schaktmassor och andra naturligt förekommande material som har schaktas ur i samband med en byggverksamhet och som ska användas igen i anslutning till samma plats. På detta sätt vill regeringen underlätta och öka resursutnyttjandet av schaktmassor och annat naturligt förekommande material.

Källa: Regeringen