Regeringen meddelade nyligen att undantagen för avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt ska ses över genom att tillsätta en utredning. Syftet är att underlätta för bättre materialåtervinning. En särskild utredare ska undersöka om flera undantag från skatterna kan och ska införas. Särskilt för avfallsförbränningsskatten ska utredaren avgöra om behov finns för utökning av undantag för att syftet med skatten ska uppnås och lämna författningsförslag som exkluderar visst sekundärt avfall från avfallsförbränningsskatten. Sekundärt avfall innebär utsorterat avfall som redan vid ett tillfälle utdömts vid återvinningsförsök.

Beträffande avfallsskatten ska det undersökas om det existerar behov för regeländringar för främjande av giftfria kretslopp och återvinning av material och resurser genom ett undantag för visst sekundäravfall. Detta har efterfrågats av branschen.

Utredaren ska även försäkra sig att eventuell föreslagna undantag inte strider mot EU-rätten, särskilt mot reglerna om statsstöd, och att dubbelbeskattningssituationer inte uppkommer.  Uppdraget ska vara klart senast 28 februari 2022.

Källa: Regeringen