I Sveriges miljömålssystem har riksdagen beslutat att arbeta med sexton miljökvalitetsmål, ett etappmål och ett generationsmål. Generationsmålet utpekar inriktningen för en samhällsomställning där miljöfrågor är lösta tills nästa generation, för att uppnå miljökvalitetsmålen. Etappmålen beskriver de samhällsomställningar och framsteg som krävs utföras för att kunna uppnå både generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Baserat på EU-kommissionens kemikaliestrategi föreslår Kemikalieinspektionen två nya etappmål till riksdagens mål, ”En giftfri miljö”. Första, effektivare utfasning av särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter, ska leda till utfasning av särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter i högre grad, med hänsyn till att EU-beslut kommer att finnas till senast 2025. Den andra etappmålet, effektiv hantering av kombinationseffekter, där hänsyn ska tas med kombinationseffekter i samband med relevanta EU-lagstiftningar senast 2025.

Kemikalieinspektionen har nu lämnat över förslagen till regeringen och man hoppas att de nya målen ska bidra till effektivare arbete inom de berörda områdena.

Miljömålen Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen, är viktiga redskap för att för att reducera riskerna med kemikalier i vårt samhälle, samt att försöka få samhället så giftfritt som möjligt. – ”Vårt förslag till två nya etappmål tar sikte på att bidra till att genomföra EU- kommissionens kemikaliestrategi” – säger Per Ängquist, kemikalieinspektionens generaldirektör.

Faktaruta:

Kombinationseffekter är när två eller flera kemiska ämnen samverkar och löper hög risk för skadegörelse av både människor och miljö. Idag vet vi inte så speciellt mycket om olika kombinationseffekter, då man vanligtvis bedömer vart ämne för sig. För att kunna hantera de olika kemiska effekter som kan uppstå behövs det både forskning och ny kunskap om sammansvetsade kemiska ämnen.

I dagsläget finns det inga bra metoder för att bedöma om hur kombinationseffekter kan uppstå eller hur stor skaderisk är.

Källa: Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Sverigesmiljömål.se

Futuense använder cookies för att erbjuda dig den bästa upplevelsen av vår webbplats samt för marknadsförings- och statistikändamål.