Regeringen har tagit fram en proposition som bygger på genomförandet av EU-förslag där producent- och straffansvar för nedskräpning ska införas. Det sist nämnda förslaget medför att undantaget för ringa brott avseende nedskräpningsförseelse i miljöbalken tas bort, nedskräpning ska medföra straffansvar även vid ringa brott. Nedskräpningsförseelse föreslås således kunna medföra straffansvar även om gärningen är ringa.

Definitionen av vad som avses med producent ska ändras så att det överensstämmer med producent i avfallsdirektivet. Vidare ska begreppen, system för utökat producentansvar för avfallshantering och producentansvarsorganisation, förklaras. Miljöbalken kommer också att få flera nya bemyndiganden och ett antal bemyndiganden i 15 kap. miljöbalken ska utvidgas. På detta sätt möjliggörs att genom föreskrifter genomföra av kraven i avfallsdirektivet och engångsplastdirektivet.

Även 14 kap i miljöbalken ändras för att tydliggöra att hantering av bränslen får göras med hjälp av föreskrifter, till exempel att visst svavelhaltigt marint bränsle inte får medföras ombord på ett fartyg. På så sätt kan en resolution från IMO (International Maritime Organization) genomföras på förordningsnivå.

Lagändringen för nedskräpningsförseelse föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och för de andra lagändringarna föreslår regeringen att de ska börja gälla från 1 november 2021.

Fakta:

Ändringarna sker i enlighet med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet), samt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet).

Källa: Regeringen