Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har getts i uppdrag att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka. Regeringen vill att myndigheterna ska arbeta strategiskt och vidareutveckla metoder som kan minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar. Myndigheterna ska också ta fram metoder som ökar kolinlagringen i åker- och betesmark. I metodutvecklingen ska det ingå åtgärder, kriterier och urval av lämpliga marker.  I uppdraget ingår vidare en utvärdering av åtgärdernas effekt på utsläpp och upptag av växthusgaser samt enhetlig dokumentation av utförda åtgärder som gör genomförbar uppföljning, ta fram underlag för klimatrapportering och redovisning gentemot riksdagen.

Skogsstyrelsen och Jordbruksverket ska inom uppdragets ramar samråda med Naturvårdsverket och länsstyrelser som berörs. Avsikten med detta uppdrag är att bidra till negativa utsläpp av växthusgaser och bidra till klimatpolitiska ramverket.

Uppdraget ska avlutats och redovisas till regeringen senast den 1 december 2022 och ingår i en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Källa: regeringen