Lena Ek, tidigare miljöminister (2011–2014), har blivit utsedd till att sköta utredningen som ska ligga till grund för den nationella bioekonomistrategin. Beslutet till att utföra en utredning klubbades igenom den 17 juni i år och ska bidra till genomförandet av Sveriges klimatomställning. Regeringens antagna målsättning är att Sverige ska bli världens första fossilfria land.

Bioekonomi, i korthet, innebär att biomassa produceras hållbart, där energiåtgång för produktionen minimeras samtidigt som förädlingsvärdet ökar genom tillvaratagande av restprodukter. På så sätt bidrar bioekonomi till en mer cirkulär ekonomi, då energi utvunnet ur biomassa med tid kan komma att ersätta fossilbaserade råvaror. Sektorer och processer som omfattas är jordbruk, fiskenäringarna, skogsbruk, livsmedelskedjan samt organiskt processavfall.

Tre viktiga områden för omställningen är byggsektorn, där användning av trä behöver öka, förpackningsområdet, där förpackningsmaterial i allt högre grad måste bestå av biobaserad plast eller papper samt inom transportsektorn, där utfasning av fossila drivmedel måste skyndas på och ersättas av biodrivmedel.

Utöver ett fokus på att öka biobaserad produktion och förädling ska utredningen bidra med förslag för att stärka försörjningsförmågan i Sverige samt för att minska sårbarheter i samhället, exempelvis i kristider. Att förstärka den inhemska råvaruförsörjningen är ett behov som blivit högaktuellt i det nuvarande geopolitiska läget i Europa.

Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15
februari 2023. De övriga delarna ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Källa: Näringsdepartementet pressmeddelande och Kommittédirektiv 2022:77

Futuense använder cookies för att erbjuda dig den bästa upplevelsen av vår webbplats samt för marknadsförings- och statistikändamål.