Vad menas med cirkulära affärsmodeller?

Cirkulära affärsmodeller skapar profit genom att bättre tillvarata värdet av resurser och strävar efter att minimera ekologisk påverkan. Med andra ord handlar det om att skapa vinst genom resurseffektivitet.

Vad finns det för exempel på cirkulära affärsmodeller?

Ordet cirkulär affärsmodell kan för vissa låta både nymodigt och komplext. Själva modellen eller strategin av att bättre tillvarata resurser är dock inte ny. I listan nedan lyfter vi fram fem exempel av cirkulära affärsmodeller, varav några som du säkerligen redan känner till.

 

Cirkulära affärsmodeller kan bestå av:

 

1) Företag som tjänar pengar på återanvändning av produkter eller som återvinner material för ett nytt syfte. I Sverige finns det exempelvis företag som återvinner kläder och andra textilier för att framställa nytt material som sedan kan användas i klädindustrin.

 

2) Företag som skapar förutsättningar för återanvändning. Ett av de mer kända exemplen är plattformar för försäljning av redan använda produkter.

 

3) Företag som förlänger produkters livslängd, det kan handla om innovativ teknik eller design såväl som olika typer av reparationer.

 

4) Företag som tillsammans skapar industriell symbios på marknaden, exempelvis genom att skapa samarbeten med olika aktörer i produktionskedjan i syfte att bättre tillvarata värde i avfallsprodukter från de olika processerna och därmed även minska svinn.

 

5) Företag som erbjuder produkter i form av tjänster, där företaget som hyr ut produkten är ansvarig för reparation och underhåll av densamma, vilket möjliggör att produkters livslängd förlängs.

Varför är det viktigt med cirkulära affärsmodeller?

I takt med att större fokus läggs på miljö- och hållbarhetsfrågor kommer även cirkulära affärsmodeller att vinna mark. Det ökande intresset från kunder och investerare av hur företag arbetar med ESG-kriterierna är ett tydligt exempel. Utan en miljömässigt hållbar affärsmodell kommer det inte bara bli svårare att hitta investerare utan även att få lån, då både investerare och långivare ställer allt högre krav.

Stegvis omställning

En vanlig uppfattning bland företagare är att omställningen till en mer cirkulär affärsmodell är både riskfylld och för med sig ett stort arbete. Genom att bryta ner strategierna till mindre delar och planera för en successiv övergång till en cirkulär affärsmodell blir det arbetet lättare och tryggare. Det kan exempelvis till en början handla om att undersöka möjligheterna till ett samarbete i värdekedjan för en produkt eller tjänst eller om att ta de första stegen mot mer cirkulära inköp.

Rekordstort intresse i cirkulära flöden

Forskningen inom området av cirkulär ekonomi går också snabbt framåt. Det kommer ständigt nya pilotprojekt där nya tekniker för återvinning och tillvaratagande av material utvecklas. Klimatklivet, vilket är ett investeringsstöd som ges ut av naturvårdsverket och som syftar till att driva på klimatomställningen, rapporterade under sommaren 2022 ett rekordstort intresse i investeringar i återvinning och cirkulära flöden. Åtgärder för att etablera cirkulära flöden är också de projekt som beräknas skapa mest klimatnytta inom Klimatklivet.

Vad sker inom lagstiftningsområdet?

Vad gäller lagstiftning utvecklas området i snabb fart, både inom EU och på nationell nivå.

Sverige

På nationell nivå är det fastslaget i den nationella strategin för cirkulär ekonomi att regeringen ska ta fram åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller, i synnerhet genom offentlig upphandling. Ett exempel på hur regeringen arbetar för att skapa incitament för cirkulära affärsmodeller är att momsen för vissa reparationer ytterligare sänktes under 2022.

EU

På EU-nivå publicerades arbetsplanen för att utveckla och utöka ekodesigndirektivet i mars 2022. Ekodesigndirektivet, som infördes 2005, reglerar i nuläget enbart energirelaterade produkter. Den nya förordningen som ska införas är däremot mycket mer omfattande och innebär även krav på cirkuläritet och hållbarhet. Kommissionen ska lägga fram eller anta majoriteten av revisioner av ekodesigndirektivet vid 2024 samt ett mindre antal revisioner vid 2025. Att ställa om till en mer cirkulär affärsmodell kan därför på sikt vara avgörande för ett företags framtid.

Vill du ställa om till en mer cirkulär affärsmodell?

 

Vi på Futuense är specialiserade på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi hjälper företag i deras omställning till en cirkulär affärsmodell med genomsyn av verksamheten och en handlingsplan med åtgärdsförslag. Varje steg i rätt riktning räknas.

 

För att kunna hålla dig uppdaterad på det senaste inom forskning och lagstiftning som rör hållbarhet och cirkulär ekonomi erbjuder vi också generell såväl som skräddarsydd omvärldsbevakning.