Våra tjänster

Påverkansarbete

Påverkansarbete, även kallat lobbying, handlar om att påverka politiska beslut i önskad riktning. Detta sker oftast genom dialog med beslutsfattare. Vi ger dig som kund förutsättningar att forma dina budskap på rätt sätt och vi öppnar dörrarna till beslutsfattarna. Detta bidrar till att du som kund får möjlighet att framföra ditt budskap och på sikt få gehör hos beslutsfattarna. Nyckeln till framgång är samverkan mellan aktörer.


Vi hjälper dig med konkreta handlingsplaner som inkluderar aktiviteter, noggranna undersökningar av omvärlden och strategiska analyser.


Vi arbetar nationellt gentemot kommuner, landsting, riksdagen och Regeringskansliet, men även i Bryssel och Strasbourg gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Opinionsbildning

Opinionsbildning syftar till att influera människors åsikter angående en viss samhällsfråga.  Detta innebär att du som kund kan påverka politiska beslutsprocesser och beslut, och förbättra det egna varumärket. Genom att delta i samhällsdebatten blir du som aktör en viktig röst i utvecklingen av framtiden. Detta leder till att varumärket blir mer känt, större förtroende skapas bland anställda och andra samhällsaktörer.


Futuenses expertis hjälper dig att urskilja och driva frågor som är viktiga för dig och som bidrar till en bättre samhällsutveckling.

Omvärldsbevakning och analys

Omvärldsbevakning är en nyckelfråga för att kunna vara med i samhällsdebatten och därmed i samhällsutvecklingen. Futuense hjälper dig som kund att göra en grundlig omvärldsbevakning, ta fram olika analyser som beskriver olika scenarier och göra välgrundade bedömningar. Allt för att svara på era ställda frågor. Detta kan till exempel göras genom djupintervjuer av andra aktörer och fokusgrupper.


Futuense erbjuder även specialsydda nyhetsbrev om viktiga offentliga beslut tagna nationellt och inom EU.

Cirkulär ekonomi & hållbarhet

Cirkulär ekonomi innebär att man använder produkter så länge det går. När de är uttjänta återanvänds och återvinns materialet om och om igen tills det ej längre är möjligt. På detta sätt minskar vi avfallet och användning av jordens jungfruliga naturresurser. Cirkulär ekonomi är en nyare form av kretslopp. Läs mer

Juridiska tjänster

Futuense arbetar även med juridiska frågor som många gånger kan uppstå vid arbete inom Public Affairs. För att ge kunderna en helhetslösning erbjuder Futuense juridiska tjänster i form av juridisk rådgivning, förslag på lagtexters utformning samt granskning och konsekvensanalys av lagförslag. Vid behov kan även traditionella juridiska tjänster inom avtals- och bolagsrätt offereras.


Inom Futuenses nätverk finns det jurister och advokater specialiserade på olika juridiska områden.

Konsultinhyrning

Hyr in en konsult som en interimlösning för att hjälpa dig med allt inom kommunikation, påverkansarbete och omvärldsbevakning. Vår konsult Aylin Farid har en gedigen bakgrund inom politiken och har bland annat jobbat med sakområden såsom energi, avfall, straffrätt, migration, socialförsäkring och skatter.


Det är viktigt att att du som kund får maximal utdelning för din investering. Självklart ligger arbetsgivaransvaret på Futuense som även sköter all administration. Allt för att underlätta för dig så att du och din konsult enbart behöver fokusera på arbetet som ska utföras.

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling!