Naturvårdsverket lägger fram förslag för mer cirkulära flöden i gruvindustrin

Februari 28, 2023

I en ny rapport från Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) betonas vikten av ökad användning av sekundära resurser inom gruvindustrin. Återvinning av kritiska metaller och mineral ur äldre avfallsdeponier kan enligt rapporten vara en viktig åtgärd för att gå mot en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Rapporten lägger därför fram en rad förslag till regeringen för ökad användning av sekundära resurser.

 

Kritiska mineral och metaller avgörande för omställningen

 

Kritiska mineral och metaller spelar en nyckelroll för klimat- och energiomställningen då de behövs för bland annat batterier för elektriska fordon, vindkraftverk, solcellspaneler och energilager. Enligt uppskattningar från Världsbanken kommer 3 miljarder ton metaller och mineral behövas fram till år 2050 för att klara energi- och klimatomställningen i linje med 2-gradersmålet. Metaller såsom nickel, mangan, litium, bly, järn, aluminium och kobolt förväntas enligt samma scenario öka med mer än 500 procent de kommande 30 åren.

 

På EU-nivå finns det en vilja att bli mer självförsörjande när det kommer till metaller och mineral, eftersom de globala värdekedjorna är sårbara för fluktuationer på marknaden såväl som för geopolitiska händelser. I dagsläget konsumerar Europa för en fjärdedel av de mineral och metaller som produceras på global nivå, medan vi enbart står för 3 procent av produktionen. Att återvinna metaller och mineral från deponier och tidigare gruvbrytning skapar således inte bara värde genom ökad resurseffektivitet utan utgör också en viktig del för att öka självförsörjningen av kritiska metaller och mineral.

 

Användning av sekundära resurser för att öka självförsörjningen

 

För underlaget till rapporten sammanställde Naturvårdsverket uppgifter från 13 gruvverksamheter som för nuvarande är i drift. Utifrån sammanställningen uppskattas gruvavfallet från gruvdrifterna innehålla 96 000 ton kobolt och 500 000 ton sällsynta jordartsmetaller som finns med på EU:s lista över kritiska metaller för energi- och klimatomställningen. Naturvårdsverket vill nu därför utveckla avfallshandlingsplanerna med vägledning kring information om utvinningsavfall. SGU och Naturvårdsverket uppmanar även till en kunskapshöjning inom användning av sekundära resurser från gruvdrift. Myndigheterna föreslår att SGU får utökat ansvar för att undersöka berggrunden i anslutning till deponier, utveckla geofysiska metoder som främjar användning av sekundära resurser samt för att vidareutveckla en redan befintlig databas med mer information kring intressanta objekt med potentiella sekundära resurser.

 

Ytterligare ett förslag till regeringen består i att de digitala produktpass som nu tas fram på EU-nivå inom ramen för EU-förordningen om ekodesign för hållbara produkter även ska omfatta kritiska råvaror. Genom att utöka informationen av kritiska råvaror i olika produkter möjliggörs demontering och återvinning, då brist på information om produkters innehåll utgör en av de huvudsakliga utmaningarna för mer cirkulär avfallshantering.

 

 

Källa: Pressmeddelande Naturvårdsverket & Rapport från Naturvårdsverket och SGU