Vad är ESG och hur hänger det ihop med cirkulär ekonomi?

Ökade krav på företag

Både kunder och investerare granskar alltmer den sociala påverkan och miljöpåverkan som företag har. Att företag slänger sig med begrepp om hållbarhet och grönt arbete utan att faktiskt arbeta metodiskt med miljöfrågor eller sociala hållbarhetsfrågor håller därför inte längre.

 

Med utvecklingen av ny lagstiftning på området, exempelvis genom EU:s kommande ekodesigndirektiv, kommer kraven som ställs att ökas såväl som transparensen för konsumenter. Att hänga med i utvecklingen och arbeta med ESG kan därför få en avgörande betydelse för ett företags framtid. Det är här ESG kommer in i bilden, ett begrepp som har fått allt större utrymme inom företagsvärlden såväl som i miljödebatten.

Hållbara företag

ESG, från engelskans Environment, Social and Governance är ett begrepp som syftar till det strategiska arbete som företag kan jobba med inom områdena av hållbarhet och socialt och etiskt ansvar. På svenska brukar de tre översättas till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, även om de ofta brukar klumpas ihop till ett enda ord, hållbarhet.


Även om arbete inom ESG inte räknas in i de finansiella resultaten för ett företag så finns det alltså mycket att vinna på att satsa på att arbeta med ESG.

Bolagsstyrning

Etisk bolagsstyrning handlar på den mest grundläggande nivån om att säkerställa att mutor och korruption inte förekommer, vilket kanske låter simpelt men är viktigt i synnerhet för internationella företag som arbetar i länder där korruption är vanligt förekommande. Det kan också handla om andra former av intern kontroll, såsom att säkerställa att redovisning och skatt sköts korrekt eller att aktieägares rösträtt respekteras.

Socialt ansvar

Socialt ansvar syftar till att företag tar hänsyn till sina anställda och samhället i stort. I första ledet handlar det om att se till att både det egna företaget såväl som dess leverantörer har bra arbetsvillkor och arbetssäkerhet. På lokal nivå kan det handla om hur lokalsamhället påverkas av företaget, exempelvis genom produktionsanläggningar. På en mer generell nivå fyller företag även viktiga samhällsfunktioner, då de både organiserar arbetskraft såväl som ansvarar för produktion i samhället.

Ny utformning av äldre princip

Att företag har ett visst mått av socialt ansvar är inget nytt, exempelvis diskuterades företagens samhällsansvar flitigt i USA efter den stora depressionen och efter det andra världskriget. Det fanns på den tiden även en bred konsensus bland företagsledare att företag hade ett ansvar för samhället i stort. Även om vår kontext idag ser annorlunda ut, där dagens stora utmaning inte handlar om samhällets återuppbyggnad efter krig, är det tydligt att företag spelar en viktig roll för att möta samhällsutmaningarna.

Miljö

Miljö syftar till företagens miljöpåverkan både vad gäller på lokal nivå, med föroreningar eller kontaminering på land, såväl som klimatavtryck, där utsläpp, återvinning, återanvändning och avfall är några av dem stora kriterierna som kunder och investerare kollar på. Att bromsa den globala uppvärmningen är vår tids stora utmaning vilket är varför ett företags förmåga att prestera väl även på längre sikt är tätt sammanknuten med förmågan att ställa om till en mer hållbar affärsmodell.

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

När det kommer till att minska klimatpåverkan är cirkulär ekonomi ett av de främsta verktygen. Cirkulär ekonomi har som följd blivit ett ledord för att möta klimatmålen på global nivå, EU- nivå såväl som på nationell nivå. Genom att förlänga livstiden på produkter och öka återvinningen och återanvändningen av produkter minskas både avfall och utsläpp såväl som användningen av jungfruliga resurser. Läs mer.

Hur kan ESG mätas?

För att kunna utvärdera hur ett företag arbetar med ESG-kriterierna måste de kunna mätas. Att mäta ESG har dock länge varit knepigt då det inte funnits någon enighet kring vilka mått som ska användas för att utvärdera hållbarhet. Detta håller dock på att ändras, på EU-nivå har vi sedan juni 2020 vad som ofta kallas The Green Taxonomy. EU:s gröna taxonomiförordning är ett klassificeringssystem som underlättar för investerare att avgöra huruvida olika ekonomiska verksamheter är miljömässigt hållbara. Utöver krav på att helt eller till viss del uppfylla de olika miljökraven ska företagen som klassas som hållbara även uppfylla vissa minimikrav vad gäller social hållbarhet.

Vill du veta mer om ESG och vad ditt företag kan göra för att bli mer hållbart?

 

Vi på Futuense är specialiserade på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi erbjuder genomsyn av din verksamhet samt organisationsanalys av ESG-kriterierna. Vi hjälper er sedan att utforma en konkret handlingsplan med åtgärdsförslag.

 

För att kunna hålla dig uppdaterad på det senaste inom forskning och lagstiftning som rör hållbarhet och cirkulär ekonomi erbjuder vi också generell såväl som skräddarsydd omvärldsbevakning.