Naturvårdsverket lämnar in slutredovisning över myndighetens arbete med miljöprocesser

Mars 7, 2023

Naturvårdsverket slutredovisar sitt uppdrag om att undersöka hur myndigheten arbetar för att komma in tidigt i miljöprocesser. Utredningen visar att Naturvårdsverket generellt deltar tidigt i ärenden som är prioriterade för myndigheten. Samtidigt identifieras tre områden som myndigheten fortsättningsvis ska arbeta med för att förbättra ytterligare: kommunikation, ändring av rutiner och agerande vid samråd och förhandlingar.

 

Naturvårdsverkets uppdrag vid miljöprocesser

 

För de anläggningar och verksamheter som kan ha påverkan på miljö, människor och samhället krävs tillstånd. Vid tillståndsprocesser är Naturvårdsverket den myndigheten som ansvarar för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen som regleras i miljöbalken. Vid en tillståndsprövning kan Naturvårdsverket lägga fram yrkanden och överklaganden såväl som agera remissinstans. Den första delen av ansökan för tillstånd är samrådet, det är också i denna del där bland annat branschorganisationer och rättsväsendet önskar att Naturvårdsverket kommer in i processen. Det vill säga så tidigt som möjligt för att effektivisera processen.

 

Fler vill att processen ska påskyndas

 

De senaste åren har flera initiativ tagits, både på nationell och internationell nivå, för att korta ner och effektivisera prövningsprocesser för att snabba på den gröna omställningen. Inom EU har frågan om att påskynda processer för utbyggnad av förnybar energi kommit att bli än mer brådskande på grund av det rådande världsläget, där EU vill minska sitt beroende av fossila bränslen från Ryssland.

 

Uppdragets slutsatser

 

Utifrån kartläggningen som Naturvårdsverket har gjort har myndigheten gått med i samrådsprocessen i 80 procent av sina prioriterade ärenden. Myndigheten gör därför bedömningen att de generellt deltar tidigt i processer. Utredningen visar också att Naturvårdsverket har tagit steg de senaste åren för att effektivisera sitt deltagande i miljöprocesser. Däremot vill myndigheten framgent arbeta för att förbättra sitt arbete med kommunikation, bland annat handlar det om att ge tydligare information om Naturvårdsverkets roll vid prövningar, samt hur myndigheten prioriterar vid desamma. Interna riktlinjer och rutiner behöver även revideras för att tydliggöra strävan efter att komma in tidigt i processen. Myndigheten vill även vidareutveckla samarbetet med andra myndigheter för att påskynda ärenden.

 

Det sista utvecklingsområdet handlar om agerande vid samråd och förhandlingar, där myndigheten bland annat ska undersöka huruvida det finns behov av tydligare yttranden och mer rimliga krav vid samråd och förhandlingar. För att göra det enklare för sökanden avser Naturvårdsverket även att arbeta för att vara mer tydliga med vilket underlag som krävs för att myndigheten ska kunna bidra tidigare i processer.

 

Källa: Naturvårdsverkets skrivelse