Regeringen satsar på viktiga strategiska tekniker för att stärka svensk konkurrenskraft

Maj 21, 2024

Regeringen har beslutat att ge Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att leda en process för att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Uppdraget ska resultera i ett kunskapsunderlag till regeringen för framtida insatser som stärker svensk konkurrenskraft och investeringar i forskning och utveckling.

 

Uppdragets innehåll


Inom ramen för uppdraget ska Vinnova sammanställa 5-15 strategiska tekniker som är av stor betydelse för flera industriella värdekedjor och branscher. Vinnova ska i processen även beakta de teknikområden och innovationsbehov som utpekats inom EU, OECD, partnerländer, Nato och Försvarsmakten.


Med strategiskt viktiga tekniker avses områden där


  • Sveriges näringsliv eller innovationsmiljöer är starka idag och har möjlighet att vara världsledande,
  • det finns behov av att stärka Sveriges position, hitta en unik nisch och bygga strategiska allianser, eller
  • Sverige behöver öka förmågan att hantera risker kopplat till strategiska ekonomiska beroenden och värdekedjor.


Som en del av processen ska verket genomföra en kvantitativ analys av svenska styrkeområden och behov, samt inhämta synpunkter från bland annat teknik- och forskningsintensiva företag, branschorganisationer, Vetenskapsrådet, relevanta myndigheter inom totalförsvaret och andra berörda aktörer.


Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

 

Omvärldsläget ställer krav på teknologisk utveckling


Det finns enligt regeringen flera skäl till att främja Sveriges roll som ledande innovationsland och satsa på svensk strategisk teknik. Exempelvis innebär den säkerhetspolitiska utvecklingen och Sveriges anslutning till Nato nya förväntningar på ökad teknologisk förmåga.


Därtill har EU:s ambitionsnivå för innovation inom strategiska teknikområden höjts, och inom ramen för kommissionens arbete med ekonomisk säkerhet vidtas åtgärder kring bland annat skyddsvärd teknik och kunskap. Därmed behövs ett utvecklat underlag för att vägleda regeringens ställningstaganden i diskussioner på EU-nivå.


Slutligen står strategiskt viktig teknik alltmer i centrum för global geopolitisk konkurrens, och teknikutvecklingen har tydliga säkerhetspolitiska dimensioner. Utöver detta är den teknologiska utvecklingen central i arbetet med den gröna omställningen, och kan innebära möjligheter för svenskt företagande och konkurrenskraft.

 

Källa: Regeringen Pressmeddelande