Regeringen tillsätter utredning för enklare momsregler för begagnade varor

Februari 28, 2024

I syfte att öka återanvändningen av varor har regeringen beslutat att ge en utredare i uppdrag att undersöka momsregler för gåvor och försäljning av begagnade varor. Utredaren ska se över möjligheterna att förenkla regelverket för företag som vill sälja begagnade varor eller skänka till välgörenhet.

 

Ökad återanvändning nödvändig

 

En mer effektiv och hållbar användning av produkter är en förutsättning för genomförandet av den gröna omställningen. Regeringen anser därför att det krävs ytterligare åtgärder för att skapa en väl fungerande marknad för begagnade varor och öka incitamenten för att skänka varor som annars kasseras.

 

”Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhälle, som tar till vara på våra resurser på ett bättre sätt. Regeringen vill därför uppmuntra människor och företag till att främja återanvändning av olika varor. Vår konsumtion driver idag på en råvaruutvinning som är helt ohållbar. För att utveckla vår cirkulära ekonomi måste vi minska onödig administration, så att företag lättare kan sälja begagnade varor utan att behöva räkna ut momsen för varje enskild vara.” - Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.  

 

Ineffektiva regler utgör ett hinder

 

I dagsläget innebär momsreglerna att företagare som köper begagnade varor från privatpersoner inte kan dra av momsen. Om företaget sedan vill vidareförsälja varan leder detta till en extra, dold moms. I vissa fall kan företag lösa detta genom att tillämpa regler om vinstmarginalbeskattning, då beskattas skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, det vill säga vinstmarginalen, istället för försäljningspriset. Det finns dock begränsningar för när den förenklade vinstmarginalbeskattningen får användas.

 

För att skänka varor innebär momsreglerna att företagare kan bli föremål för reglerna om uttagsbeskattning, vilket betyder att företag som skänker till exempelvis hjälporganisationer kan bli skyldiga att redovisa utgående moms på dessa varor. Risken är att detta leder till att varor som skulle kunna komma till användning i stället kasseras.

 

Utredningens uppdrag

 

Enligt regeringen är det viktigt att momsregler inte bara blir enklare utan även mer förutsebara. Utredaren har därför fått i uppdrag att bland annat:

 

  • Ta ställning till om bestämmelserna om förenklad vinstmarginalbeskattning kan utformas på ett sätt som förenklar för företagen och därmed underlättar försäljningen av begagnade varor som är lämpade för återanvändning.
  • Överväga om regelverket om uttagsbeskattning kan utformas så att mervärdesskattekonsekvenserna vid gåvor av varor till hjälporganisationer och liknande blir mer förutsebara.
  • Om det bedöms möjligt och lämpligt, lämna nödvändiga författningsförslag.

 

Utredningen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2025.

 

Källa: Regeringskansliet pressmeddelande och kommittédirektiv 2024:15