Riksdagen antar regeringens klimathandlingsplan

Maj 23, 2024

Igår röstade riksdagen igenom regeringens klimathandlingsplan – Hela vägen till nettonoll. Klimathandlingsplanen innehåller ett 70-tal förslag som ska genomföras eller påbörjas under mandatperioden för att minska utsläppen av växthusgaser och nå målet om nettonollutsläpp till 2045.

 

Så ska utsläppen minska


Handlingsplanens övergripande utgångspunkt är att klimatpolitiken behöver utformas på ett sådant sätt att den är acceptabel för hushåll och företag, samtidigt som ekonomin stärks och förtroendet för omställningen bibehålls.


Några av de områden som regeringen lägger fokus vid i handlingsplanen är elektrifiering av transportsektorn och industrin, utveckling av fossilfria kraftslag, däribland kärnkraft, samt utsläppshandel nationellt och inom EU.


Elektrifiering


För att minska utsläppen av växthusgaser lyfts elektrifieringen fram som en avgörande faktor. Förslagen innefattar bland annat:


 • Kortare och mer effektiva tillståndsprocesser för utbyggnad av elnätet.

 

 • Uppdrag till Sveriges export- och investeringsråd att förstärka koordinering av insatser för stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning, bland annat vad gäller utveckling och produktion av batterier i Sverige.

 

 • Strategiska forskningssatsningar för att stärka kunskap och forskning inom elektrifiering och batteriteknik.

 

 • Ett åtgärdspaket för utbyggnad av laddinfrastruktur i hela landet, som bland annat ska underlätta samfälligheter och nätanslutning, och ge möjlighet att inkludera el från publika laddstationer i reduktionsplikten.

 

 • Satsningar på laddinfrastruktur för tunga fordon.

 

 • Främja ladd- och tankinfrastruktur för arbetsmaskiner för att möjliggöra industrins omställning.

 

Fossilfria kraftslag


Ytterligare ett fokusområde för att minska utsläppen handlar om ett utveckla och satsa på fossilfri energi. De åtgärder som presenteras handlar exempelvis om att:


 • Utveckla de statliga kreditgarantierna för att underlätta investeringar i kärnkraft genom en ekonomisk riskdelningsmodell.


 • Stärka forskning och innovation som fokuserar på att utveckla och öka kunskapen om fossilfria kraftslag, däribland kärnkraft.

 

 • Utveckla tankinfrastruktur för, samt ge i uppdrag till Energimyndigheten att samordna arbetet med vätgas och undanröja hinder för användning, produktion, distribution och lagring av vätgas.


Utsläppshandel


En effektiviserad handel med utsläppsrätter, både inom Sverige och i EU, lyfts fram som ytterligare en central åtgärd för att bidra till utsläppsminskningen. Här föreslår regeringen bland annat att:


 • Sverige bör utnyttja möjligheten att överföra utsläppsutrymme från EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS, som riktar sig mot industri-, energisektorer och flyg) till ESR (Effort Sharing Regulation, som omfattar sektorer som inte täcks av EU ETS, såsom transport, byggnader, jordbruk och avfall, där varje medlemsland har nationella utsläppsmål).

 

 • Sverige bör delta i genomförandet av det nya utsläppshandelssystemet EU ETS2, som inkluderar vägtransportsektorn och byggnadssektorn, och inkludera förbränning av bränslen i samtliga ytterligare sektorer utöver de som obligatoriskt omfattas av EU ETS2.

 

 • Sverige bör införa ett nationellt utsläppshandelssystem för en så stor del av ESR–sektorn som är praktiskt möjligt.

 

Källa: Regeringen Pressmeddelande och Regeringens klimathandlingsplan – Hela vägen till nettonoll